هاست ویژه وردپرس

هاست کاملا سازگار و بهینه شده سایت های وردپرس - امنیت تضمین شده

هاست وردپرس-WP-500

ویژه میزبانی تخصصی سایت های وردپرس
با امنیت بالاتر نسبت به سایت های معمولی
نگهداری حرفه ای

 • 500MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LITESPEED وب سرویس
هاست وردپرس-WP-1G

ویژه میزبانی تخصصی سایت های وردپرس
با امنیت بالاتر نسبت به سایت های معمولی
نگهداری حرفه ای

 • 1GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LITESPEED وب سرویس
هاست وردپرس-WP-3G

ویژه میزبانی تخصصی سایت های وردپرس
با امنیت بالاتر نسبت به سایت های معمولی
نگهداری حرفه ای

 • 3GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LITESPEED وب سرویس
هاست وردپرس-WP-5G

ویژه میزبانی تخصصی سایت های وردپرس
با امنیت بالاتر نسبت به سایت های معمولی
نگهداری حرفه ای

 • 5GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • cpanel کنترل پنل
 • LITESPEED وب سرویس