هاست لینوکس استاندارد

مناسب برای سایت های شخصی - شرکتی

هاست لینوکس استاندارد-SH-200

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 200MG فضای اختصاصی
 • 7G پهنای باند
هاست لینوکس استاندارد-SH-500

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 500MG فضای اختصاصی
 • 10G پهنای باند
 • 5 Addon Domain
هاست لینوکس استاندارد-SH-1G

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 1G فضای اختصاصی
 • 15GB پهنای باند
هاست لینوکس استاندارد-SH-3G

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 3G فضای اختصاصی
 • 20GB پهنای باند
 • 5 Addon Domain
هاست لینوکس استاندارد-SH-5G

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 5G فضای اختصاصی
 • 40GB پهنای باند
 • 5 Addon Domain
هاست لینوکس استاندارد-SH-10G

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 10G فضای اختصاصی
 • 50GB پهنای باند
 • 5 Addon Domain