هاست لینوکس حرفه ای ایران

هاست حرفه ای ایران ویژه ی مراکز و سازمان هاکه امنیت اطلاعات برایشان ضروری و حیاتی است

هاست لینوکس حرفه ایی ایران-IPH-100

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • ۱۰۰MB فضا
 • ۱۲GB پهنای باند
 • 1 Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی ایران-IPH-200

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 200MB فضا
 • 18GB پهنای باند
 • 1 Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی ایران-IPH-500

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 500MB فضا
 • 25GB پهنای باند
 • 1 Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی ایران-IPH-1000

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 1GB فضا
 • 35GB پهنای باند
 • 1 Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی ایران-IPH-3000

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 3GB فضا
 • 45GB پهنای باند
 • 1 Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی ایران-IPH-5000

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 5GB فضا
 • 60GB پهنای باند
 • 1 Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی ایران-IPH-10000

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 10GB فضا
 • 85GB پهنای باند
 • 1 Addon Domain
هاست لینوکس حرفه ایی ایران-IPH-15000

آدرس ایمیل نامحدود,
درسترسی FTP نامحدود,
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود,
, CPANEL-lite Speed,
بکاپ روزانه(در مکانی دیگر),
انتقال رایگان

 • 15GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • 1 Addon Domain