سرویس مجازی لینوکس ابری

برای سایت های با بازدید بالا مناسب است

سرور مجازی لینوکس ابری-VE-1
 • HDD 30GB
 • RAM 512MG
 • BW 500GB
 • 512MG رم گرانتی
 • 256MG رم اشتراکی
 • 20GB FTPبک آپ
سرور مجازی لینوکس ابری-VE-2
 • HDD 60GB
 • RAM 1024MG
 • BW 1000GB
 • 1024MG رم گرانتی
 • 512MG رم اشتراکی
 • 40GB FTPبک آپ
سرور مجازی لینوکس ابری-VE-3
 • HDD 100GB
 • RAM 2048MG
 • BW 2000GB
 • 2048MG رم گرانتی
 • 1024MG رم اشتراکی
 • 75GB FTPبک آپ
سرور مجازی لینوکس ابری-VE-5
 • HDD 200GB
 • RAM 4096MG
 • BW 2500GB
 • 4096MG رم گرانتی
 • 2048MG رم اشتراکی
 • 100GB FTPبک آپ
سرورمجازی لینوکس ابری-VE-4
 • HDD 150GB
 • RAM 3072MG
 • BW 2300GB
 • 3072MG رم گرانتی
 • 1536MG رم اشتراکی
 • 85GB FTPبک آپ