میزبانی ابری ویندوز

هاست های ویندوز، هاست اپلیکیشنی و خاص هستند

میزبانی ابری ویندوز-Wsh-50

فضای هاست = ۵۰ مگابایت
ترافیک ماهانه = ۴ گیگابایت
DataBase MsSql = یک عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2

میزبانی ابری ویندو-Wsh-100

فضای هاست = 100مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
DataBase MsSql = یک عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2

میزبانی ابری ویندوز-Wsh-200

فضای هاست = ۲۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه = ۶ گیگابایت
DataBase MsSql = دو عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2

میزبانی ابری ویندوز-Wsh-500

فضای هاست = ۵۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه = ۷ گیگابایت
DataBase MsSql = سه عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2

میزبانی ابری ویندوز-Wsh-1G

فضای هاست = ۱ گیگابایت
ترافیک ماهانه = ۸ گیگابایت
DataBase MsSql = سه عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2

میزبانی ابری ویندوز-Wsh-2G

فضای هاست = ۲ گیگابایت
ترافیک ماهانه = ۱۰ گیگابایت
DataBase MsSql = چهار عدد
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
سیستم عامل = WS 2008 R2